ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เนื้อหาของบทเรียนมีการฝึกพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และแทรกหลักไวยากรณ์เบื้องต้นควบคู่ไปด้วย และมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนและประเมินความเข้าใจ