ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สมนึก คูณผล
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงาน